Veselo a hravo, učíme sa hrou :-)

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Malé Tatry 3
03405 Ružomberok

0907/054407 Mgr. Janka Ferlin
0917/590825 Mgr. Iveta Lišková

promontessori@gmail.com

Vlastné zameranie SMŠ Malé Tatry 3, Ružomberok

Vlastné zameranie súkromnej materskej školy

Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sa realizuje podľa školského vzdelávacieho program ISCED O, „Veselo a hravo. Učíme sa hrou.“ Cieľom je podporovať a rozvíjať potenciál dieťaťa, viesť dieťa k samostatnosti, budovať jeho sebaistotu a pomáhať mu komunikovať. Dbá sa pritom na jedinečnosť každého dieťaťa, pričom sa opierame o poznatky modernej pedagogiky a psychológie, z ktorých vychádza Štátny vzdelávací program „Veselo a hravo. Učíme sa hrou“, ako aj o Montessori prvky na základe Montessori pedagogiky, ktoré úspešne využívajú stovky školských zariadení po celom svete.

Zmyslom našej práce je vytvoriť modernú, otvorenú a tvorivú materskú školu, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učiteľky sú pre deti kamarátmi, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí a kde deti aj dospelí žijú svoj plnohodnotný život.

Naša materská škola ďalej obohacuje výchovu a vzdelávanie aj v oblasti Environmentálnej výchovy. Chceme učiť deti pochopiť zákony prírody a podmienky života na zemi, viesť ich k tomu, aby videli krásu našej Zeme a vedeli ju chrániť. Environmentálna výchova v predškolskom veku má za úlohu naučiť dieťa myslieť ohľaduplne k životnému prostrediu, rôznorodosti a ochrane prírody. Proces výučby vychádza z princípov zážitkovej pedagogiky, prostredníctvom čoho sa rozvíja environmentálne poznanie. Dieťa nadobúda vedomosti z botaniky, zoológie, biológie, dendrológie, ornitológie, ekológie a ďalších prírodovedných vedných predmetov, ale zároveň rozvíja svoje zmyslové vnímanie, rozvíja si sebaúctu, sebadôveru nielen voči sebe, ale aj voči iným, voči životnému prostrediu.

 

Zároveň chceme viesť deti k tomu, aby sa naučili milovať hudbu. Muzikoterapia je jedna z tvorivých možností a spôsobov, ako rozvíjať určité zručnosti u detí pomocou hudby, hudobného prejavu, pričom ten nie je dôležitý ako výsledok, ale ako prostriedok pre vyjadrenie dieťaťa. Hudobný prejav sa radí medzi spôsoby komunikácie, hudba je reč, prostredník pre podanie informácie, emócie dieťaťa. V našej materskej škole sa realizuje s deťmi muzikoterapia na edukačnej úrovni, s využitím hlavne orffovej a kreatívnej muzikoterapie. Okrem edukačných cieľov, sa snažíme aj o terapeutické ciele. Muzikoterapia prebieha aktívnou formou, a to spoluúčinkovaním dieťaťa v rytmických, vokálnych, inštrumentálnych a výtvarných aktivitách pri hrách. Na inštrumentálne vyjadrenie rytmu sa používajú hudobné nástroje ako napr. bubienok či zvončeky. Bubnovanie je zážitok, ktorý rozvíja hudobné zručnosti, komunikáciu, tvorivosť, sebavyjadrenie a sociálne cítenie dieťatka. Deti si tak zábavnou formou rozvíjajú a posilňujú prirodzený cit pre rytmus. Cez pesničky, a hry sa zoznamujú s rôznymi hudobnými nástrojmi, ako aj so základnými rytmami. Rôzne techniky hrania posilňujú schopnosť sústrediť sa, relaxovať, rozvíjať hravosť, spontánnosť a jemnú motoriku. Najobľúbenejšie sú u detí veľké africké bubny djembe, ale aj rôzne druhy malých rytmických nástrojov, ako napr. tamburíny, zvončeky, drevené hrkálky, malé bubienky a iné. Keďže sa s nástrojmi rytmus stáva súčasne viditeľným aj počuteľným, rytmické cvičenia taktiež priamo podporujú fonetický sluch, predstavivosť a tvorivosť. Rozvíjaním vnímania rytmu, základnej zložky hudby, sa podporuje celkový hudobno - rytmický prejav dieťaťa. U detí s normálnym intelektom sa často vyskytujú problémy správania, sú hyperaktívnejšie, nepokojné, a tým sa rýchlejšie unavia. Cvičenie rytmu tak pôsobí na pravidelné dýchanie, koordináciu rúk, nôh a koncentráciu pozornosti. Muzikoterapia u detí jednoznačne dáva možnosť vzbudenia tvorivej realizácie a zlepšovania vôľového úsilia.

Pohybovo-tanečná výchova

Cvičenie detí podporuje rast, neurosvalový vývoj dieťaťa, jeho fyzickú pohodu, vedie ho k zdravým životným návykom a postojom. Aktívny pohyb výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, odolnosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačnej schopnosti. Možnosťou rozvoja psychomotoriky sa dieťa vyzbrojuje pevnejším zdravím a vyššou telesnou zdatnosťou, čo je dôležité pre jeho ďalší život. V predškolskom veku trávia deti veľké množstvo času pohybom a "športovaním". Kvalita pohybu sa zvyšuje, dieťa sa učí aj zložitejšie pohyby. Práve v tomto období by dieťa malo získať veľmi dobré základy pre veľkú paletu možných športov. Je veľmi dôležité viesť deti k pohybu formou hry - rozkazovanie a zákazy sú väčšinou neúčinné. V Tanečnej príprave sa deti naučia správne držanie tela, uvedomenie pohybu, orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení sa naučia základy tanečných cvičení, precítiť hudbu a pripravia sa na ďalšie stupne tanečného vzdelania. Získajú základy rytmiky, intonácie, dynamiky.