Veselo a hravo, učíme sa hrou :-)

Malé Tatry 3
03405 Ružomberok

0917/590825 Mgr. Iveta Lišková - zriaďovateľ

promontessori@gmail.com

Zápis detí do Súkromnej mŠ Malé Tatry 3 RUŽOMBEROK na šk.r. 2023/2024

Zápis detí do Súkromnej materskej školy Malé Tatry 3, Ružomberok na šk.r. 2023/2024 sa uskutoční v termíne od 9.5.2023 do 31.5.2023 po telefonickom dohovore s riaditeľkou školy - 0917 590 825, kde si stanovíme aj nasledovný postup zápisu.
K zápisu je potrebné priniesť už vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa (klik na link). 
 
 
 

Kritériá prijímania detí

do Súkromnej materskej školy, Malé Tatry 3, Ružomberok

na školský rok 2023/2024

 

a) Zápis detí do materskej školy sa koná v mesiaci máj vo vopred určených dňoch riaditeľkou MŠ. Termín, čas zápisu a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľka MŠ včas zverejní v mieste sídla materskej školy a na webovom sídle MŠ.

b) Zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne, písomne poštou na adresu Súkromná materská škola, Malé Tatry 3, Ružomberok, alebo e-mailom na adrese promontessori@gmail.com (podpísaná rodičmi). Súčasťou takejto žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (aj na osobitnom tlačive) spolu s informáciou o očkovaní, ktoré potvrdzuje všeobecný detský lekár. Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť buď priamo v  materskej školy alebo stiahnuť na webovom sídle materskej školy https://www.promontessori.sk/zapis-do-ms/.

c) Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ dostanú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa najneskôr do konca júna poštou, alebo osobne.

d) Na predprimárne vzdelávanie sa budú prednostne prijímať deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné- deti ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.08 2023
 • dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok)
 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie

Ostatné podmienky:

 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 2 roky.
 • Deti od 2 do 6 rokov – individuálna situácia dieťaťa. Dieťa má iba jedného rodiča, dieťa samoživiteľa a osirelé dieťa. Potrebné potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
 • podľa doby podania prihlášky
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ

e) Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

f) Ak riaditeľka materskej školy dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá oprávnenie, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

g) Ak dieťa do materskej školy nenastúpi do 15. septembra školského roku bez upovedomenia riaditeľky MŠ, vydá riaditeľka rozhodnutie o predčasnom ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto prijme iné dieťa. Toto sa netýka detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

h) Pri nástupe do materskej školy zákonný zástupca, ktorého dieťa si vyžaduje diétne stravovanie, musí bezpodmienečne priniesť správu od odborného lekára, akú diétu si dieťa vyžaduje. V prípade diétneho stravovania zákonný zástupca po dohode s riaditeľkou MŠ donáša kompletnú stravu každé ráno priamo do jedálne MŠ.

i) Pri prijatí na adaptačný a diagnostický pobyt dieťaťa riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. alebo vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z a v tomto rozhodnutí podľa § 59 ods. 8 školského zákona určí adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa.

 

 

Mgr. Iveta Lišková – riaditeľka MŠ